Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi smluvními stranami.

Jsme společnost JáNěkdo.CZ s.r.o., IČO 024 08 147, se sídlem Nové sady 988/2, Brno, 60200 zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 81152, která provozuje webovou stránku https://janekdo.cz a zároveň zprostředkovatelem workshopů a seminářů na tomto serveru uveřejněných.

Přihlášení na kurz

Na kurz je možné se přihlásit pomocí elektronického formuláře vyplněním všech požadovaných údajů.

Účastníkem kurzu se klient stává tehdy, pokud řádně vyplnil přihlášku a včas uhradil kurzovné. Oba úkony jsou klientovi potvrzeny elektronicky, respektive emailem.

Pokud klient včas neuhradí kurzovné bez vědomí poskytovatele, může to být důvodem k vypovězení objednávky ze strany provozovatele.

Provozovatel webových stránek https://janekdo.cz si vyhrazuje právo zrušit vyhlášený kurz a to z důvodu nenaplněnosti, nemoci lektora, případně z jiných technických důvodů. Zároveň si vyhrazuje právo na změnu lektora kurzu, ale v tomto případě musí účastníkům tuto skutečnost oznámit a může to být důvodem k bezplatnému zrušení objednávky ze strany klienta.

Odeslání objednávky je bráno jako uzavření smlouvy a tudíž je klient povinen splnit veškeré náležitosti jako platba a jako je případná úhrada storno poplatků.
V případě zrušení termínu kurzu ze strany Provozovatele, má účastník nárok na náhradní termín nebo vrácení poplatku za kurz. Odpovídající částku vám v případě zrušení přihlášky či neuskutečnění kurzu vrátíme na účet na požádání do 14 dnů. Při vrácení částky za přihlášku na zahraniční účet jdou veškeré poplatky s tím spojené směrem k účastníkovi.

Cena kurzovného

Kurzovným se rozumí poplatek účastníka za účast na semináři. Kurzovné je vyhlašováno spolu s termínem kurzu a jeho cena je neměnná.

Kurzovné je nutné uhradit min. 7 dní před začátkem kurzu. V opačném případě může dojít k vypovězení smlouvy ze strany provozovatele a to i bez písemného souhlasu klienta.

Storno poplatky a zrušení účasti

Účastník je povinen zrušit účast na semináři provozovateli písemnou/elektronickou formou, kdy provozovatel musí tuto informaci stejnou cestou potvrdit.

 

Storno poplatky:

  • 6 dní a více před začátkem kurzu – 0% storno poplatku z kurzovného
  • 5 dní před začátkem kurzu – 50% storno poplatku z kurzovného
  • 2 dny před začátkem kurzu – 70% storno poplatku z kurzovného
  • méně než 2 dny před začátkem kurzu  – 100% storno poplatku z kurzovného

 

Způsob úhrady

Účastník je povinen uhradit kurzovné převodem z bankovního účtu, nebo kartou, případně je možné uhradit platbu v hotovosti, ale to pouze po předchozí domluvě.

Číslo účtu: 2300521632/2010 (Fio Banka)

Reklamační řád

Případnou reklamaci musí klient podat písemně. Tyto reklamace budou vyřizovány individuálně.

 

Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji objednávajících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Objednávající svým svobodným rozhodnutím dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto portálu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, Objednávající má právo na přístup k údajům a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas může objednávající kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou poskytnuta třetí straně.

Objednávající poskytnutím uvedených osobních údajů dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil, či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány provozovatelem a prodávajícím, jehož údaje jsou uvedeny v úvodu těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm provozovatel nebo prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@janekdo.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese prodávajícího.

 

Souhlas s pořizováním a užitím fotografií

Uhrazením kurzu a svojí účastí na kurzu souhlasí účastník kurzu s užitím pořízených fotografií jeho osoby, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné) pro veškeré propagační materiály Provozovatele, jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. webové stránky, FB, tiskoviny).

Rovněž souhlasí s tím, aby Provozovatel poskytl licenční oprávnění k užití fotografií jakýmkoli třetím osobám, a to zejména pro účely vytvoření reklamních a marketingových materiálů Provozovatele.

Dále souhlasí s tím, že fotografie může být změněna, použita jako součást díla souborného nebo může být použita pouze její část.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 23.5.2018.

0